date

string date(string $format, [number $znacznik_czasu])PHP

Funkcja date() zwraca czas sformatowany zgodnie z zawartością zmiennej $format. Funkcja jest identyczna z funkcją date() języka PHP. Jeżeli nie podamy opcjonalnego argumentu $znacznik_czasu, funkcja przyjmie aktualny uniksowy znacznik czasu (taki, jaki zostałby zwrócony przez funkcję time()). Jeżeli podany $znacznik_czasu nie będzie liczbą, funkcja zwraca false.

Aby otrzymać odpowiednio sformatowaną datę, należy użyć jednego lub więcej znaków z poniższej tabelki jako parametru $format.

Oryginalna tabela pochodzi ze strony http://www.php.net/manual/pl/function.date.php

Poniższych znaków używa się jako tekstu w parametrze $format

Zawartość parametru $format Opis Przykład zwróconej wartości
Dzień
d Dzień miesiąca, 2 cyfry z wiodącymi zerami 01 do 31
D Tekstowy opis angielskiej nazwy dnia, trzy litery Mon kończąc na Sun
j Dzień miesiąca bez zer wiodących 1 do 31
l (mała litera ‘L’) Pełen angielski opis dnia tygodnia Sunday aż do Saturday
N Liczbowa forma dnia tygodnia, zgodna z normą ISO-8601 1 (dla Poniedziałku) aż do 7 (dla Niedzieli)
S Angielski przyrostek porządkowy dla dnia miesiąca, 2 litery st, nd, rd lub th. Dobrze wygląda w połączeniu z j
w Liczbowa forma dnia tygodnia 0 (dla Niedzieli) aż do 6 (dla Soboty)
z Dzień roku (Zaczynając od 0) 0 aż do 365
Tydzień
W Numer tygodnia w roku, zgodny z normą ISO-8601, Tygodnie rozpoczynają Poniedziałki Przykład: 42 (42. tydzień roku)
Miesiąc
F Pełen angielski opis, dnia miesiąca, taki jak January czy March January aż do December
m Liczbowa forma miesiąca, z zerami wiodącymi 01 aż do 12
M Krótki, angielski opis miesiąca, trzy litery Jan a do Dec
n Liczbowa forma miesiąca, bez zer wiodących 1 aż do 12
t Ilość dni w danym miesiącu 28 do 31
Rok
L Informacja o tym, czy rok jest przestępnym 1 jeśli rok jest przestępny, 0 w przeciwnym wypadku.
o Numer roku, zgodny z normą ISO-8601. Zwraca to taką samą wartość jak Y, z takim wyjątkiem, że numer tygodnia ISO (W) należy do poprzedniego lub następnego roku, niż rok użyty w tym miejscu. Przykłady: 1999 lub 2003
Y Pełna liczbowa forma roku, 4 cyfry Przykłady: 1999 lub 2003
y Dwie cyfry reprezentujące rok Przykłady: 99 lub 03
Czas
a Pora dnia – dwie małe litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem) am lub pm
A Pora dnia – dwie duże litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem) AM lub PM
B Swatch Internet Time 000 aż do 999
g Godzina, w formacie 12-godzinnym, bez zer wiodących 1 aż do 12
G Godzina, w formacie 24-godzinnym, bez zer wiodących 0 aż do 23
h Godzina, w formacie 12-godzinnym, z zerami wiodącymi 01 aż do 12
H Godzina, w formacie 24-godzinnym, z zerami wiodącymi 00 aż do 23
i Minuty z zerami wiodącymi 00 do 59
s Sekundy, z zerami wiodącymi 00 aż do 59
u Mikrosekundy Przykład: 54321
Strefa czasowa
e Identyfikator strefy czasowej Przykłady: UTC, GMT, Europe/Zagreb
I (duże i) Informacja o tym, czy czas jest letni 1 jeśli czas jest letni, 0 w przeciwnym razie.
O Różnica z czasem Greenwich (GMT) w godzinach Przykład: +0200
P Różnica z czasem Greenwich (GMT) z dwukropkiem pomiędzy godzinami i minutami Przykład: +02:00
T Skrót dla strefy czasowej Przykłady: EST, MDT
Z Różnica dla strefy czasowej w sekundach. Wyrównanie to jest zawsze ujemne dla stref położonych na zachód od południka 0, oraz dodatnie dla tych leżących na wschód od niego. -43200 aż do 50400
Pełna Data/Czas
c Data w standardzie ISO 8601 2004-02-12T15:19:21+00:00
r Data sformatowana zgodnie z RFC 2822 Przykład: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
U Sekundy liczone od ery UNIX-a (1 stycznia 1970 00:00:00 czasu Greenwich – GMT) Zobacz także funkcję time()

Inne znaki umieszczone w łańcuchu formatującym zostaną przez parser przepisane.

Przykłady:

Przykład

Wynik
date(“Y-m-d H:i:s”) 2010-02-23 13:12:34
date(“l d F Y”) Tuesday 23 February 2010
date(“g:i a”) 1:12 pm
date(“Y-m-d H:i:s”, time()+3600) 2010-02-23 14:12:34

Możliwość komentowania jest wyłączona.