Najczęściej zadawane pytania

I. System

1. W jaki sposób można spersonalizować treść mailingu?

2. Dlaczego nie potrafię zaimportować newslettera w pliku .zip do SARE?

3. Czy odbiorca mojego maila może wypisać się tylko z wybranej bazy (grupy)?

4. Jak zastosować zmiennego nadawcę wysyłanych wiadomości?

A. Nadawca definiowany na podstawie cechy w bazie:
B. Nadawca uzależniony od grupy konsultanta.

5. Czy jest możliwość automatycznego przygotowania kodów rabatowych?

 

 

1. W jaki sposób można spersonalizować treść mailingu?

Podstawowa personalizacja treści odbywa się poprzez wstawienie w treść odpowiednich znaczników rozpoczynających się i kończących znakiem % (procent). Parametry rozwijane na wartości z bazy danych podczas tworzenia newslettera:

Parametr: Dane wstawiane do treści przez system:
%email% Adres e-mail odbiorcy
%gsm% Numer GSM odbiorcy
%name% Nazwa odbiorcy
%prop[1-9]% Wartość cechy (pola w bazie) odbiorcy w zależności od ustawień struktury danych1. Patrz przykład pod tabelą.
%cust_<nazwa>% Wartości cech rozszerzonych zgodnie ze strukturą bazy w systemie, gdzie <nazwa> to nazwa cechy (pola) w systemie.
%confirm_link% Odnośnik potwierdzający chęć dopisania adresu do listy
%profile_link% Odnośnik do strony z możliwością edycji profilu
%remove_link% Odnośnik usuwający adres z bazy
%mainkey% Klucz modyfikacji danych odbiorcy
%uid% UID klienta
%key% Klucz modyfikacji bazy klienta
1 Kategorie reprezentowane przez cechy można sprawdzić w Preferencjach struktury danych SARE.

Sposób użycia:

Jeżeli w parametrach struktury danych do cechy 1 i cechy 2 mamy przypisane odpowiednio imię i nazwisko odbiorcy newslettera, to tekst:
Pan(i) %prop1% %prop2%
zostanie podczas wysyłki zmieniony przykładowo na: Pan(i) Jan Kowalski

Podobnie odnośnik w tekście:
Jeżeli chcesz się wypisać z listy, połącz się ze stroną: %remove_link%
zostanie podczas wysyłki zamieniony na odpowiedni link, który po kliknięciu automatycznie usunie adres z bazy.
Uwaga:

W temacie wiadomości można używać wszystkich cech z wyłączeniem odnośników.

 

2. Dlaczego nie potrafię zaimportować newslettera w pliku .zip do SARE?

Podstawowym problemem jest zwykle niepoprawne przygotowanie pliku .zip. Ważne, aby plik HTML posiadał nazwę index.html  oraz nie był zamieszczony w żadnym dodatkowym katalogu.
Jeżeli newsletter oprócz wersji HTML posiada wersję tekstową, plik zawierający tę wersję powinien nazywać się index.txt.
Ponadto wszystkie dołączane pliki do wersji HTML newslettera (np. grafiki) mogą znajdować się w innym folderze – i powinny posiadać wyłącznie następujące rozszerzenia: .jpg, .jpeg, .gif, .png (rozszerzenia plików pisane małymi literami).

 

3. Czy odbiorca mojego maila może wypisać się tylko z wybranej bazy (grupy)?

System umożliwia usunięcie adresu tylko z wybranej grupy. W tym celu należy zastosować następujący link oraz wstawić go w miejsce standardowego linka rezygnacji:

http://s.enewsletter.pl/rfg.php?u=%uid%&mkey=%mainkey%&g=24,25

Cyfry zamieszczone na końcu linka oznaczają, że odbiorca naszego newslettera zostanie usunięty z grup o numerze ID 24 oraz 25. Aby subskrybent mógł wypisać się z grupy o innym numerze ID na końcu linka należy wstawić odpowiednią grupę.
Ważne! Stosując wypis z grupy należy pamiętać, aby grupy były stałe (nie należy ich kasować).

 

4. Jak zastosować zmiennego nadawcę wysyłanych wiadomości?
A. Nadawca definiowany na podstawie cechy w bazie:

W bazie adresowej oprócz adresów odbiorców newslettera zdefiniowano także nadawcę wysyłanej wiadomości. – Jest to istotne w przypadku wysyłania dużej ilości wiadomości – wysyłanych od różnych nadawców. Baza powinna posiadać następującą strukturę:

e-mail Nadawca e-maila E-mail nadawcy wiadomości

Gdzie:
e-mail – oznacza adres mailowy odbiorcy
Nadawca e-maila – nazwa nadawcy wysyłanej wiadomości (cecha nr 1 w bazie – prop1)
E-mail nadawcy e-maila – e-mail nadawcy wysyłanej wiadomości (cecha nr 2 w bazie  – prop2)

Gdy baza zostanie już przygotowana w newsletterze w źródle HTML należy wstawić następujący kod:
<!-—sare
$nadawca=get_val("prop1");
$email=get_val("prop2");
system_setfrom($email, $nadawca);
sare-->

prop1 – to cecha nr 1 w której została zamieszczona informacja dot. nadawcy wiadomości
prop2 – to cecha nr 2, w której została zamieszczona informacja dot. e-maila nadawcy newslettera.

 

B. Nadawca uzależniony od grupy konsultanta.

System umożliwia także uzależnienie nadawcy wysyłanego newslettera od grupy danego konsultanta. W ten sposób jeśli w bazie zostały zdefiniowane w odpowiedni sposób grupy, można przygotować wysyłkę newslettera oraz ustawić zmiennego nadawcę, zgodnie z poniższym kodem (zamieszczamy go w źródle HTML naszej wiadomości).

<!--sare
if(sare_in_group(6)) {
$nadawca="Newsletter SARE - Justyna Pamuła";
$email="j.pamula@sare.pl"; }
elseif (sare_in_group(7)) {
$nadawca="Newsletter SARE - Katarzyna Badowska"; $email="k.badowska@sare.pl";}
system_setfrom($email, $nadawca);
sare-->

Kod ten oznacza, że jeśli adresy są w grupie nr 6 to wyślij z nadawcą j.pamula@sare.pl, a jeśli w grupie nr 7 to z nadawcą k.badowska@sare.pl.

Danymi zmiennymi w powyższym kodzie jest numer grupy oraz:

$nadawca="Nadawca e-maila"
$email="przyklad@sare.pl"

 

5. Czy jest możliwość automatycznego przygotowania kodów rabatowych?

Aby wylosować kody rabatowe dla adresów e-mail zgromadzonych w bazie należy utworzyć cechę, do której będą przypisane adresy. Następnie w SARE Script uruchom wybieramy grupę, dla której chcemy przygotować kody rabatowe oraz wpisujemy kod:

$znaki = "1234567890abcdefghijklmnoprstuwxyz";
$kod = '';
for ($i = 1 to 8 ) {
$kod = $kod.substr($znaki, rand(0,33), 1);
}
set_val("kod_rabatowy",$kod);

Objaśnienie:

kod_rabatowy – nazwa cechy w SARE
for – ustalamy z ilu znaków ma się składać kod
$znaki – z jakich znaków (w przypadku powyższego kodu uwzględnia tylko małe litery)

Możliwość komentowania jest wyłączona.