mail_send

number mail_send ( string $email, array $params, [[string $html=''], [string $txt='']] )

Funkcja wysyła wiadomość na podany adres $email. Zwraca numer wysyłki jeśli się udała. Jeśli nie wykorzystujemy gotowych kreacji, jako dwa ostatnie podajemy treść do wysłania.

W parametrze $params podajemy dane dotyczące wysyłki, lista dostępnych parametrów:

Parametr Typ Opis
campaign number|string nazwa lub numer kampanii do której przypisać wysyłkę
newsletter number numer istniejącej kreacji newslettera w systemie (w systemie SARE zakładka Mailing > Gotowe – pierwsza kolumna tabeli)
newsletter_dir string wybrany katalog newslettera
subject string pole Subject (tytuł) wysyłki. Domyślnie puste
encoding string kodowanie wysłanego newslettera. Kodowanie musi być zgodne z dostępnymi w systemie SARE (np. UTF-8, ISO-8859-2). Domyślnie UTF-8
from string pole From (nadawca) wysyłki. Pole musi być zgodne z formatem:
“Nazwa nadawcy” <przykladowy@email> 

Nazwa nadawcy musi znajdować się w cudzysłowach (nie apostrofach!) i być oddzielona od właściwego adresu białym znakiem (np. spacją). Jeżeli nazwa nadawcy ma być pominięta, należy pominąć również cudzysłowy. Adres e-mail musi być umieszczony pomiędzy znakami < oraz >. Jeżeli w tablicy parametrów nie będzie przekazanej wartości from, bądź będzie niepoprawna składniowo, pole From wysyłki przyjmie wartość domyślną, ustawioną w preferencjach systemu SARE.

replyto string pole Reply-To wysyłki. Wartością powinien być poprawny składniowo adres e-mail. Domyślnie pole Reply-To wysyłki nie jest ustawiane
use_name boolean jeżeli wysyłka ma zostać przeprowadzona z wykorzystaniem pola Nazwa, jako adresata wiadomości (dodatkowo obok adresu w polu To wysyłki). Domyślnie, jeżeli w tablicy parametrów nie znajdzie się pole use_name użyte zostanie ustawienie opcji “Używaj pola ‘Nazwa’ jako adresata” w preferencjach systemu SARE.
format string format w jakim ma zostać wysłana wiadomość. Domyślnie jest to txt,html. Aby wysłać tylko część tekstową, pole musi posiadać wartość txt
format_txt string format w jakim ma zostać wysłana wiadomość do osób, które zostały oznaczone jako odbiorcy chcący otrzymywać tylko wiadomości tekstowe. Domyślnie jest to txt. Aby wysłać do nich również część HTML i tekstową, pole musi posiadać wartość html,txt;
trace_openings boolean czy śledzić otwarcia. Domyślnie true
trace_clicks boolean czy śledzić kliknięcia w linki. Domyślnie true
trace_txt_clicks boolean czy kliknięcia w linki w wiadomości tekstowej mają być śledzone. Domyślnie true
attachments array Tablica załączników, które mają być wysłane w mailu. Każdy załącznik jest tablicą dwuelementową składającą się z nazwy pliku oraz zawartości zakodowanej do base64. 

Przykład:
$zal = array();
$zal[0] = “nazwa_pliku.txt”;
$zal[1] = base64_encode(‘zawartość pliku nazwa_pliku.txt’);
$zal2 = array();
$zal2[0] = “nazwa_pliku2.txt”;
$zal2[1] = base64_encode(‘zawartość pliku nazwa_pliku2.txt’);
$parametry["attachments"] = array($zal, $zal2);

Przykład:

Inny przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.