Skip to content

Funkcje SAREscript

Przetwarzające teksty

lastchar – zwraca ostatni znak łańcucha

str_pad – uzupełnia łańcuch do długości znaków

str_split – dzieli łańcuch na części

str_repeat – powtarza łańcuch określoną liczbę razy

strtolower – zamienia wielkie litery na małe

strtoupper – zamienia małe litery na duże

trim – usuwa białe znaki z początku i końca łańcucha

substr – zwraca określony fragment łańcucha

substr_count – sprawdza liczbę wystąpień jednego łańcucha w drugim

ucfirst – Zamienia pierwszą literę stringa na wielką

strlen – Zwraca liczbę znaków z podanego parametru

strpos – Funkcja zwraca numeryczne stanowisko pierwszego wystąpienia szukanego znaku

Matematyczne i operujące na zmiennych

ok – zawsze zwraca true

not – neguje argument

rand – zwraca losową liczbę z określonego przedziału

next – przesuwa wskaźnik tablicy na kolejny element i zwraca jego wartość

isset – Funkcja sprawdza czy zmienna została utworzona

key – zwraca klucz bieżącego elementu tablicy

is_array – sprawdza czy podany parametr jest tablicą

in_array – sprawdza czy w tablicy znajduje się określona wartość

array_search – wyszukuje w tablicy wartość

array_pop – Funkcja zwraca ostatnią wartość tablicy jednocześnie usuwając tę wartość z tablicy

array_reverse – Funkcja odwraca kolejność elementów w tablicy

array_merge_indexes – Funkcja zwraca posortowaną tablicę indeksów opisujących tablice wejściowe

array_merge_values – Funkcja zwraca posortowaną tablicę wartości tablic wejściowych.

empty – sprawdza czy argument jest “pusty”

explode – zwraca tablicę zawierającą podzielony łańcuch

serialize – Funkcja generuje z przekazanego parametru postać do zapisu

unserialize – Funkcja przywraca dane wygenerowane przez funkcje serialize

base64_decode – Funkcja dekoduje dane zakodowane algorytmem MIME base64

base64_encode – Koduje podany ciąg danych algorytmem MIME base64

md5 – Funkcja zwraca 32 znakowy skrót MD5 dla wartości podanego parametru

urlencode – Funkcja zakoduje podany parametr tak by można było go bezpiecznie użyć jako część adresu

urldecode – Funkcja odkoduje parametr w którym zawartość jest zakodowana za pomocą urlencode

json_decode – Funkcja dekoduje łańcuch JSON

json_encode – Funkcja konwertuje parametr do formatu typu JSON

sort – Funkcja sortuje wartości od najmniejszej do największej

rsort – Funkcja sortuje wartości od największej do najmniejszej

asort – Funkcja sortuje parametr(tablicę) w kierunku od najmniejszej do największej wartości zachowując klucze zespolone z wartościami

arsort – Funkcja sortuje tablice w kierunku od największej do najmniejszej wartości zachowując klucze zespolone z wartościami

unset – Funkcja usuwa zmienną

min – Funkcja zwraca najmniejszą wartość z podanych parametrów

max – Funkcja zwraca największą wartość z podanych parametrów

iconv – Funkcja konwertuje $lancuch do nowego kodowania znaków.

count – zwraca liczbę elementów tablicy

current – zwraca wartość bieżącego elementu tablicy

intval – zamienia argument na liczbę całkowitą

Czas i data

date – zwraca odpowiednio sformatowana datę

time – zwraca aktualny uniksowy znacznik czasu

strtotime – Parsuje większość angielskich tekstowych opisów daty i czasu do uniksowego znacznika czasu

mktime – Oblicza uniksowy znacznik czasu dla podanej daty

passed_today – sprawdza czy od daty przekazanej jako pierwszy parametr, a daty przekazanej jako 3 parametr, minęło tyle czasu ile podano w parametrze drugim

Wyjściowe

barcode_ean13 – osadza w treści wiadomości znacznik HTML odpowiedzialny za wyświetlenie kodu kreskowego EAN13

print – osadza w treści wiadomości (lub wyświetla jako wynik działania) łańcuch wskazany jako argument

print_r – osadza w treści wiadomości (lub wyświetla jako wynik działania) wartość przekazanej zmiennej w czytelnej postaci

exit – Zatrzymuje wykonywanie dalszej części skryptu

Operujące na danych z bazy i zewnętrznych

registry_get – zwraca zawartość rejestru

registry_set – zapisuje wartość do rejestru

registry_unset – usuwa rejestr

registry_append – Funkcja dokleja podaną wartość do rejestru o podanej nazwie

bigregistry_get – zwraca zawartość rejestru typu BIG

bigregistry_set – zapisuje wartość do rejestru typu BIG

bigregistry_unset – usuwa rejestr typu BIG

bigregistry_append – Funkcja dokleja podaną wartość do rejestru typu BIG o podanej nazwie

get_url – pobiera treść znajdującą się pod wskazanym adresem URL

set_val – zapisuje do bazy dane skojarzone z bieżącym adresem e-mail

set_val_multiple – Funkcja ustawia w bazie cechy skojarzone z bieżącym adresem e-mail

get_val – zwraca dane skojarzone z bieżącym adresem e-mail

Kampanie

campaign_all – zwraca informacje o statusach dla wszystkich adresów, które brały udział w wybranej kampanii

campaign_clicked – zwraca liczbę klikniętych wiadomości podczas wskazanej kampanii dla bieżącego adresu e-mail

campaign_domains – zwraca tablicę, zawierającą dane dotyczące liczby wysłanych, zwrotów, otwarć, kliknięć i wypisań z poszczególnych domen dla kampanii

campaign_geoip – zwraca dane dotyczące geolokalizacji otwarć mailingu dla kampanii

campaign_total_clicked – zwraca łączną liczbę kliknięć podczas wskazanej kampanii

campaign_opened – zwraca liczbę otwartych wiadomości podczas wskazanej kampanii dla bieżącego adresu e-mail

campaign_total_opened – zwraca wskaźnik Openrate dla wskazanej kampanii

campaign_openrate – zwraca wskaźnik Openrate dla wskazanej kampanii, dla bieżącego adresu e-mail

campaign_total_openrate – zwraca liczbę otwartych wiadomości podczas wskazanej kampanii

campaign_ctr – zwraca wskaźnik CTR dla wskazanej kampanii, dla bieżącego adresu e-mail

campaign_total_ctr – zwraca wskaźnik CTR dla wskazanej kampanii

campaign_total_sent – zwraca liczbę maili wysłaną podczas wskazanej kampanii

campaign_mailings – zwraca tablicę numerów wysyłek w danej kampanii

campaign_distribution – Funkcja zwraca dane dotyczące liczby wysłanych, odebranych maili oraz liczby kliknięć, wypisów i zwrotów z podanej wysyłki

campaign_name – zwraca nazwę dla wskazanej kampanii

campaign_links – Funkcja zwraca tablice z informacjami dotyczącymi linków w podanej kampanii

campaign_tags – Funkcja zwraca tablice ze wszystkimi nazwami tagów oraz ilością kliknięć w dany tag w linku ze wszystkich wysyłek uczestniczących w podanej kampanii

campaign_list – Funkcja zwraca tablice z danymi o wszystkich kampaniach(nr kampanii oraz nazwa kampanii).

campaign_timeline_opened_day – Funkcja zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach podczas kampanii

campaign_timeline_opened_week – Funkcja zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach tygodnia podczas kampanii

campaign_timeline_clicked_hour – Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych godzinach podczas kampanii

campaign_timeline_clicked_day – Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych dniach podczas kampanii

campaign_total_bounced – zwraca całkowitą ilość zwrotów dla podanego jako parametr numeru kampanii

campaign_total_opted_out – zwraca ilość adresów, które wypisały się podczas wybranej kampanii

Mailing

bind_email – Ustawia kontekst adresu email jako bieżący

bind_hash – ustawia kontekst zahashowanego adresu email jako bieżący

mailing_all – Funkcja zwraca informacje o statusach dla wszystkich adresów które brały udział w wysyłce

mailing_info_get – Funkcja zwraca tablicę zawierająca ogólne informacje o przeprowadzonej wysyłce

mailing_info_count – Funkcja zwraca tablicę z informacjami o ilości wysłanych i zaplanowanych maili do wysłania w trakcie danej wysyłki

mailing_distribution – Funkcja zwraca dane dotyczące liczby wysłanych, odebranych maili oraz liczby kliknięć, wypisów i zwrotów z podanej wysyłki

mailing_clicked – informuje czy we wskazanej wysyłce dla bieżącego adresu e-mail zanotowano kliknięcie

mailing_total_clicked – zwraca liczbę klikniętych wiadomości e-mail podczas wskazanej wysyłki

mailing_opened – informuje czy we wskazanej wysyłce dla bieżącego adresu e-mail zanotowano otwarcie maila

mailing_total_opened – zwraca liczbę otwartych wiadomości e-mail podczas wskazanej wysyłki

mailing_bounced – informuje czy we wskazanej wysyłce dla bieżącego adresu e-mail zanotowano zwrot

mailing_bounced_status – zwraca kod “zwrotki” jaki zanotowano we wskazanych wysyłkach dla bieżącego adresu e-mail

mailing_total_bounced – zwraca dane o ilości zwrotów dla wybranych wysyłek

mailing_sent – informuje czy podczas wskazanej wysyłki został wysłany e-mail dla bieżącego adresu e-mail

mailing_total_sent – zwraca liczbę wysłanych wiadomości e-mail podczas wskazanej wysyłki

mailing_sent_count – zwraca liczbę wysłanych e-mail na bieżący adres e-mail w określonym czasie

mailing_send – Funkcja przeprowadza wysyłkę mailigu

mailing_send_test – Funkcja przeprowadza wysyłkę testową na adres $email_testowy

mailing_comment_set – Funkcja zapisuje podaną treść jako komentarz dla danej wysyłki

mailing_comment_get – Funkcja pobiera komentarz zapisany dla danej wysyłki

mailing_comment_append – Funkcja dodaje podaną treść do istniejącego komentarza dla danej wysyłki

mailing_clicked_link – informuje czy we wskazanej wysyłce dla wskazanego linka, dla bieżącego adresu e-mail zanotowano kliknięcie

mailing_total_ctr – zwraca wskaźnik CTR dla wskazanej wysyłki

mailing_total_openrate – zwraca wskaźnik openrate dla wskazanej wysyłki

mailing_total_opted_out – zwraca ilość adresów które wypisały się podczas wybranych wysyłek

mailing_tags_clicked – zwraca tablice z listą wszystkich tagów w mailingu oraz informacją, czy został kliknięty konkretny tag w linku przez konkretny adres email

mailing_agent – zwraca dane dotyczące liczby otwarć, kliknięć przez poszczególne przeglądarki, systemy operacyjne dla wysyłki

mailing_geoip – zwraca dane dotyczące geolokalizacja otwarć, kliknięć mailingu dla wysyłki

mailing_links – zwraca informacje o linkach użytych w kreacjach wysłanych w podanych wysyłkach

mailing_open_reach – zwraca wskaźnik (liczba od 0 do 1) otwarć do doręczonych mail z wybranych wysyłek

mailing_tags – zwraca dane dotyczące tagów w linkach powiązanych z liczbą kliknięć we wszystkie linki mające ten sam tag

mailing_domains – zwraca dane dotyczące domyślnie liczby wysłanych, zwrotów, otwarć,kliknięć i wypisań z poszczególnych domen dla wysyłki

mailings_id – zwraca numery wysyłek z podanego zakresu czasu

t_mailings_id – zwraca numery wysyłek maili transakcyjnych z podanego zakresu czasu

t_mailing_info_get – zwraca tablicę zawierająca ogólne informacje o przeprowadzonej wysyłce transakcyjnej

mailing_timeline_clicked_day – zwraca dane o ilości kliknięć w określonych dniach dla wybranych wysyłek

mailing_timeline_clicked_hour – zwraca dane o ilości kliknięć w określonych godzinach dla wybranych wysyłek

mailing_timeline_opened_day – zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach dla wybranych wysyłek

mailing_timeline_clicked_week – zwraca dane o ilości kliknięć w określonych dniach tygodnia dla wybranych wysyłek

mailing_timeline_opened_hour – zwraca dane o ilości kliknięć w określonych godzinach dla wybranych wysyłek

mailing_timeline_opened_week – zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach tygodnia dla wybranych wysyłek

Sms

sms_received – informuje czy podczas wskazanej wysyłki SMS, dla bieżącego adresu e-mail, zanotowano odebranie SMSa

sms_sent – informuje czy podczas wskazanej wysyłki SMS, dla bieżącego adresu e-mail, wysłano SMSa

sms_info_get – Funkcja zwraca tablicę zawierająca ogólne informacje o przeprowadzonej (lub zaplanowanej) wysyłce

sms_info_count – Funkcja zwraca tablicę z informacjami o ilości wysłanych i zaplanowanych smsów do wysłania

sms_campaign_name – Funkcja zwraca nazwę kampanii na podstawie podanego parametru

sms_allowed_senders – Funkcja zwraca listę wszystkich dodanych nadpisów nadawców sms, których można użyć w wiadomościach pro

Grupy

sare_groups – zwraca tablicę zawierającą numery grup do których należy bieżący adres e-mail

sare_in_group – zwraca informację, czy bieżący adres e-mail należy do wskazanej grupy

sare_group_add – Funkcja dodaje bieżący adres do grupy.

sare_group_remove – Funkcja usuwa bieżący adres z grupy.

sare_group_copy – kopiuje adresy z grupy X do grupy Y

sare_group_info – zwraca tablicę zawierającą informacje o grupie

Specjalne (systemowe)

system_setfrom – ustawia pole From podczas wysyłki newslettera

system_skipmessage – pomija wysyłkę newslettera na bieżący adres

system_setsubject – ustawia pole Subject podczas wysyłki newslettera

sare_property – zwraca tablicę cech stworzonych w systemie wraz z informacją o ich właściwościach

Dodatkowe

find_by_gsm – adresy z bazy które posiadają podany numer telefonu

get_request – zwraca parametry przekazane jako żądanie HTTP

get_request_agent – zwraca dane o przeglądarce, systemie operacyjnym użytkownika oraz urządzeniu

get_request_ip – zwraca adres IP urządzenia użytkownika

pl_imiewolacz – zwraca formę wołaczową przekazanego imienia

pl_kody – oblicza odległość pomiędzy dwoma miejscowościami na podstawie kodów pocztowych

pl_slownie – przetwarza liczbę na zapis słowny

redirect – ustawia przekierowanie na podany url

zipcode_info_get – Funkcja zwraca tablicę z informacjami na temat miasta oraz województwa na podstawie podanego kodu pocztowego

zipcode_distance – Funkcja oblicza odległość pomiędzy kodem/kodami pocztowymi

survey_report_get – zwraca raport z ankiety o identyfikatorze $surveyId w formacie csv

ss_cyclic_change_time – Funkcja przestawia czas wykonania SAREscript cyklicznego

sms_cyclic_change_time – Funkcja przestawia czas wysyłania wysyłki SMS cyklicznej

mailing_cyclic_change_time – Funkcja przestawia czas wysyłania wysyłki mailowej cyklicznej

remove_email – Funkcja usuwa z bazy podany adres email