get_url

string get_url(string $url , [number $extra ], [string $encoding])

Funkcja pobiera treść (np. stronę www) znajdujący się pod podanym jako pierwszy parametr funkcji adresem URL. Drugi (opcjonalny) parametr funkcji pozwala na ustawienie dodatkowych operacji na pobieranej treści. $extra może zawierać wartości (traktowane bitowo):
1 – przekodowanie treści na prawidłowe wewnętrzne kodowanie systemu (UTF-8). Włączenie tej opcji powoduje, że treść zostanie przekodowana “w locie”. Jeżeli pobierana jest strona www, funkcja spróbuje odczytać kodowanie dokumentu na podstawie znacznika <meta> strony. Jeżeli nie będzie to możliwe, należy podać kodowanie dokumentu jako trzeci parametr funkcji $encoding.
Opcja powinna być zawsze używana!
2 – napraw HTML. Użycie tej opcji spowoduje, że system będzie usiłował “naprawić” pobierany dokument HTML, tak aby spełniał wymagania systemu SARE dla newsletterów. Opcja powinna być zawsze używana w przypadku pobierania dokumentów HTML (stron www)! W przypadku innych dokumentów może być wyłączona, ze względu na to, że modyfikuje treść.
4 – próbuj zamienić relatywne odnośniki na bezwzględne. W przypadku pobierania strony www z adresu URL, funkcja będzie próbowała zamienić względne odnośniki do grafik czy innych stron www na bezwzględne, tak aby wysłana później strona jako newsletter poprawnie wyświetlała się.Domyślnie, jeżeli nie zostanie podana wartość drugiego parametru, funkcja przyjmie domyślną wartość 7 (1 + 2 + 4), czyli włączone są wszystkie trzy opcje.

Funkcja zwraca pobraną treść, lub false w przypadku niepowodzenia.

UWAGA: Funkcja nie działa w kontekście adresu e-mail (w miejscach gdzie jest wymagany adres e-mail – patrz dodatek B). Zwraca wtedy false.

Przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.