Funkcje podstawowe

Funkcje przetwarzające teksty

lastchar – zwraca ostatni znak łańcucha

str_pad – uzupełnia łańcuch do długości znaków

str_split – dzieli łańcuch na części

str_repeat – powtarza łańcuch określoną liczbę razy

strtolower – zamienia wielkie litery na małe

strtoupper – zamienia małe litery na duże

trim – usuwa białe znaki z początku i końca łańcucha

substr – zwraca określony fragment łańcucha

substr_count – sprawdza liczbę wystąpień jednego łańcucha w drugim

ucfirst – Zamienia pierwszą literę stringa na wielką

strlen – Zwraca liczbę znaków z podanego parametru

strpos – Funkcja zwraca numeryczne stanowisko pierwszego wystąpienia szukanego znaku

Funkcje matematyczne i operujące na zmiennych

ok – zawsze zwraca true

not – neguje argument

rand – zwraca losową liczbę z określonego przedziału

next – przesuwa wskaźnik tablicy na kolejny element i zwraca jego wartość

isset – Funkcja sprawdza czy zmienna została utworzona

key – zwraca klucz bieżącego elementu tablicy

is_array – sprawdza czy podany parametr jest tablicą

in_array – sprawdza czy w tablicy znajduje się określona wartość

array_search– wyszukuje w tablicy wartość

array_pop– Funkcja zwraca ostatnią wartość tablicy jednocześnie usuwając tę wartość z tablicy

array_reverse – Funkcja odwraca kolejność elementów w tablicy

array_merge_indexes – Funkcja zwraca posortowaną tablicę indeksów opisujących tablice wejściowe

array_merge_values – Funkcja zwraca posortowaną tablicę wartości tablic wejściowych.

empty – sprawdza czy argument jest “pusty”

explode – zwraca tablicę zawierającą podzielony łańcuch

serialize – Funkcja generuje z przekazanego parametru postać do zapisu

unserialize – Funkcja przywraca dane wygenerowane przez funkcje serialize

base64_decode – Funkcja dekoduje dane zakodowane algorytmem MIME base64

base64_encode – Koduje podany ciąg danych algorytmem MIME base64

md5 – Funkcja zwraca 32 znakowy skrót MD5 dla wartości podanego parametru

urlencode – Funkcja zakoduje podany parametr tak by można było go bezpiecznie użyć jako część adresu

urldecode – Funkcja odkoduje parametr w którym zawartość jest zakodowana za pomocą urlencode

json_decode – Funkcja dekoduje łańcuch JSON

json_encode – Funkcja konwertuje parametr do formatu typu JSON

sort – Funkcja sortuje wartości od najmniejszej do największej

rsort – Funkcja sortuje wartości od największej do najmniejszej

asort – Funkcja sortuje parametr(tablicę) w kierunku od najmniejszej do największej wartości zachowując klucze zespolone z wartościami

arsort – Funkcja sortuje tablice w kierunku od największej do najmniejszej wartości zachowując klucze zespolone z wartościami

unset – Funkcja usuwa zmienną

min – Funkcja zwraca najmniejszą wartość z podanych parametrów

max – Funkcja zwraca największą wartość z podanych parametrów

iconv – Funkcja konwertuje $lancuch do nowego kodowania znaków.

count – zwraca liczbę elementów tablicy

current – zwraca wartość bieżącego elementu tablicy

intval – zamienia argument na liczbę całkowitą

Funkcje czasu i daty

date – zwraca odpowiednio sformatowana datę

time – zwraca aktualny uniksowy znacznik czasu

strtotime – Parsuje większość angielskich tekstowych opisów daty i czasu do uniksowego znacznika czasu

mktime – Oblicza uniksowy znacznik czasu dla podanej daty

Funkcje wyjścia

barcode_ean13 – osadza w treści wiadomości znacznik HTML odpowiedzialny za wyświetlenie kodu kreskowego EAN13

print – osadza w treści wiadomości (lub wyświetla jako wynik działania) łańcuch wskazany jako argument

print_r – osadza w treści wiadomości (lub wyświetla jako wynik działania) wartość przekazanej zmiennej w czytelnej postaci

exit – Zatrzymuje wykonywanie dalszej części skryptu

Możliwość komentowania jest wyłączona.