Funkcje matematyczne i operujące na zmiennych

ok – zawsze zwraca true

not – neguje argument

rand – zwraca losową liczbę z określonego przedziału

next – przesuwa wskaźnik tablicy na kolejny element i zwraca jego wartość

isset – Funkcja sprawdza czy zmienna została utworzona

key – zwraca klucz bieżącego elementu tablicy

is_array – sprawdza czy podany parametr jest tablicą

in_array – sprawdza czy w tablicy znajduje się określona wartość

array_search– wyszukuje w tablicy wartość

array_pop– Funkcja zwraca ostatnią wartość tablicy jednocześnie usuwając tę wartość z tablicy

array_reverse – Funkcja odwraca kolejność elementów w tablicy

array_merge_indexes – Funkcja zwraca posortowaną tablicę indeksów opisujących tablice wejściowe

array_merge_values – Funkcja zwraca posortowaną tablicę wartości tablic wejściowych.

empty – sprawdza czy argument jest “pusty”

explode – zwraca tablicę zawierającą podzielony łańcuch

serialize – Funkcja generuje z przekazanego parametru postać do zapisu

unserialize – Funkcja przywraca dane wygenerowane przez funkcje serialize

base64_decode – Funkcja dekoduje dane zakodowane algorytmem MIME base64

base64_encode – Koduje podany ciąg danych algorytmem MIME base64

md5 – Funkcja zwraca 32 znakowy skrót MD5 dla wartości podanego parametru

urlencode – Funkcja zakoduje podany parametr tak by można było go bezpiecznie użyć jako część adresu

urldecode – Funkcja odkoduje parametr w którym zawartość jest zakodowana za pomocą urlencode

json_decode – Funkcja dekoduje łańcuch JSON

json_encode – Funkcja konwertuje parametr do formatu typu JSON

sort – Funkcja sortuje wartości od najmniejszej do największej

rsort – Funkcja sortuje wartości od największej do najmniejszej

asort – Funkcja sortuje parametr(tablicę) w kierunku od najmniejszej do największej wartości zachowując klucze zespolone z wartościami

arsort – Funkcja sortuje tablice w kierunku od największej do najmniejszej wartości zachowując klucze zespolone z wartościami

unset – Funkcja usuwa zmienną

min – Funkcja zwraca najmniejszą wartość z podanych parametrów

max – Funkcja zwraca największą wartość z podanych parametrów

iconv – Funkcja konwertuje $lancuch do nowego kodowania znaków.

count – zwraca liczbę elementów tablicy

current – zwraca wartość bieżącego elementu tablicy

intval – zamienia argument na liczbę całkowitą

Możliwość komentowania jest wyłączona.